اخبار صنعتی

نقش اصلی خازن های ولتاژ بالا

2022-04-06
نقش اصلی ولتاژ بالاخازن ها
1. در خط انتقال، استفاده از ولتاژ بالاخازن هامی تواند یک ایستگاه جبران سری برای بهبود ظرفیت انتقال خط انتقال تشکیل دهد.
2. در پست های بزرگ می توان از خازن های ولتاژ بالا برای تشکیل SVC برای بهبود کیفیت توان استفاده کرد.
3. در انتهای خط توزیع، استفاده از فشار قویخازن هامی تواند ضریب قدرت را در انتهای خط بهبود بخشد و کیفیت ولتاژ را در انتهای خط تضمین کند.
4. ولتاژ بالاخازن هابرای جبران توان راکتیو مصرفی بار و بهبود ضریب توان سمت شینه، در شینه های فشار متوسط ​​و ضعیف پست نصب می شود.
5. در ایستگاه ترمینال بار با بار غیر خطی، ولتاژ بالاخازن هابرای فیلتر نیز نصب خواهد شد.
Niobium Oxide Capacitor