اخبار صنعتی

راه های افزایش عمر خازن ها

2022-04-06
راه های افزایش عمرخازنs
1. خازن های با کیفیت بالا را انتخاب کنید
خازن ها کیفیت پایینی دارند و مستعد خرابی های مختلف هستند و در نتیجه عمر آن ها کوتاه می شودخازن ها. اگر شرکتی استفاده از خازن های با کیفیت را انتخاب کند، می تواند میزان خرابی را تا حد زیادی کاهش دهد و زمان استفاده واقعی را افزایش دهد و همچنین می تواند تا حد زیادی گسترش یابد.
2. از عملیات اضافه ولتاژ و جریان اضافی اجتناب کنید
هنگامی که خازن با اضافه ولتاژ کار می کند، خرابی تخلیه داخلی خازن باعث افزایش تلفات محیط عایق می شود.خازن، در نتیجه عمر خازن را کوتاه می کند. هنگامی که خازن قدرت با اضافه جریان کار می کند، جریان زیاد باعث افزایش دمای داخلی خازن می شود و در نتیجه خازن را شتاب می دهد. مواد عایق از نظر حرارتی کهنه می شوند و عمر مفید آنها را کاهش می دهد. بنابراین زمانی که خازن برق کار می کند می توان به دلیل اضافه ولتاژ و جریان اضافی از کارکرد آن جلوگیری کرد و عمر مفید آن را افزایش داد.
3. مطمئن شوید که دمای اتاق مناسب است
اگر دمای محیط بیش از حد بالا باشد، پیری حرارتی عایق قدرتخازنتسریع خواهد شد؛ اگر دمای محیط خیلی پایین باشد، پیری دی الکتریک خازن تسریع می شود. بنابراین دمای محیط کار خازن مناسب است و همچنین می توان طول عمر خازن را افزایش داد و وجود هارمونیک ها در شبکه برق را به موقع کنترل کرد.
هارمونیک ها می توانند بر تجهیزات الکتریکی تأثیر بگذارند و منابع هارمونیک نیز می توانند به موازات خازن ها طنین انداز شوند. بنابراین، زمانی کهخازن هاگاهی اوقات با هارمونیک ها استفاده می شود، کنترل هارمونیک برای افزایش طول عمر خازن ها مورد نیاز است.
Safety Capacitors Safety Standard Certified Ceramic Capacitor