اخبار صنعتی

خطاهای رایج خازن ها

2022-03-30
شکست های رایج ازخازن ها. هنگامی که یکی از شرایط زیر خازن پیدا شد، برق باید بلافاصله قطع شود.
(1) گسترش محفظه خازن یا نشت روغن.
(2) پوشش پاره شده و جرقه و جرقه وجود دارد.
(3) صدای داخلخازنغیر طبیعی است

(4) اگر دمای بدنه بیرونی از 55 درجه سانتیگراد بالاتر رود، نشانگر دما خاموش می شود.